Meluntorjunta

Meluntorjunnan tavoitteena on terveellinen ja viihtyisä ympäristö vailla meluhaittoja. Lisääntyvä melu on uhka ihmisen terveydelle ja viihtyvyydelle. 

Melua torjutaan lähinnä siten, että kunta puuttuu jo melupäästön syntyyn. Maankäyttöä ja liikennettä suunniteltaessa kunnan on tärkeää ottaa huomioon meluntorjunta. Lisäksi kunnan on huolehdittava, että käytettävissä on riittävästi virkistysalueita ilman häiritsevää melua. Meluntorjunta luetaan ympäristön pilaantumisen ehkäisyksi. 

Meluilmoitus

Tilapäisestä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta, koeluonteisesta toiminnasta ja poikkeuksellisista tilanteista (Ympäristönsuojelulaki 118-120 §) tehdään ilmoitus toiminnasta riippuen joko rakennus- ja ympäristölautakunnalle tai Uudenmaan ELY-keskukselle.


Viimeksi muokattu: 7.5.2015