Luonnonsuojelu

Kunnan tulee edistää luonnon- ja maisemanhoitoa alueellaan. Näitä voidaan tehdä esim. maankäytön suunnittelun yhteydessä tai luonnonsuojelulaissa määritetyn rauhoittamisen kautta.


Inkoon Natura 2000-alueet

Natura 2000-verkosto suojelee biologista monimuotoisuutta. Suomessa verkosto käsittää viisi miljoonaa hehtaaria. Inkoon kunnan rajojen sisäpuolella, kokonaan tai osittain, on seitsemän eri aluetta. Kuvauksia ja karttoja ympäristöhallinnon sivuilla.
Kaavoituksessa, lupakäsittelyssä, rakentamisessa ja kaikessa maankäytössä tulee huomioida Natura 2000- alueiden suojeluarvot.


Luonnonsuojelu yleiskaavamääräysten tuella

Yleiskaavaan on merkitty suojelumerkinnällä arvokkaita luonnonesiintymiä suoritettujen inventointien pohjalta. Näitä ovat esim. lintuluodot, arvokkaat luontotyypit ja paikat, joissa esiintyy harvinaisia lajeja. Suojelun tarve riippuu esiintymän luontoarvosta. Osa on suojeltu suoraan myös luonnonsuojelulain tai vesilain nojalla, osalla on taas maankäyttö- ja rakennuslain mukainen 128 § toimenpidekielto, jolloin alueella mahdollisesti tehtävät ympäristötoimenpiteet edellyttävät luvan hakemista rakennus- ja ympäristölautakunnalta. Maanomistajaa pyydetään ensisijaisesti ottamaan yhteyttä rakennus- ja ympäristökansliaan lupatarpeen arvioimiseksi.


Viimeksi muokattu: 25.1.2017