Jätevedet

Vuonna 2004 voimaan tullutta asetusta talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla uudistettiin vuonna 2017.  Asetuksen tarkoituksena on vähentää talousjätevesipäästöjä ja siitä lähiympäristölle ja vesistöille aiheutuvaa haittaa ja pilaantumista.  

Jätevesijärjestelmän rakentaminen on osa rakennuslupaa

Jätevesijärjestelmän uusiminen vaatii toimenpideluvan.

Rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen on liitettävä jätevesijärjestelmän rakentamista tai tehostamista koskeva suunnitelma. Suunnitelman tulee täyttää hajajätevesiasetuksen liitteessä 1 esitetyt vaatimukset.

Selvitys jätevesijärjestelmästä

Kiinteistöllä tulee laatia ja säilyttää jätevesijärjestelmää koskeva selvitys, jonka perusteella on mahdollista arvioida jätevesistä aiheutuva kuormitus ympäristöön. Selvityksen tulee täyttää asetuksen liitteessä 1 kohdassa 2B asetetut vaatimukset.

Käyttö- ja huolto-ohjeet

Kiinteistön jokaisesta jätevesijärjestelmästä on oltava ajan tasalla olevat käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeiden on täytettävä asetuksen liitteessä 2 mainitut vaatimukset.


Vähimmäisvaatimukset puhdistustasolle

Talousjätevedet on puhdistettava siten, että ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee orgaanisen aineen osalta vähintään 80 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään 70 prosenttia ja kokonaistypen osalta vähintään 30 prosenttia verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen.


Viimeksi muokattu: 8.6.2017