9. Kieleen ja kulttuuriin liittyviä erityiskysymyksiä

Inkoon kunta on kaksikielinen: perusopetuksessa käytettävä kieli on suomi tai ruotsi. Koulu edistää ja tukee oppilaiden kielen kehitystä ja tarjoaa laajat mahdollisuudet sen käyttöön sekä arkipäivän tilanteissa että kaikissa opetusaineisiin ja oppimiseen liittyvissä yhteyksissä.

Koulut edistävät myönteistä suhtautumista molempiin kansalliskieliin. Oppilaiden tapaamisia kielirajojen yli edistetään yhteisin teemapäivin ja muin tapahtumin.

Monikielisten oppilaiden opetuksessa erityisenä tavoitteena on tukea oppilaiden monikielisyyttä sekä identiteetin ja itsetunnon kehittymistä, jotta oppilaat saavat valmiudet tasapainoiseen ja aktiiviseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden taustat ja lähtökohdat kuten äidinkieli ja kulttuuri sekä maassaoloaika. Monikielisiä oppilaita rohkaistaan käyttämään osaamiaan kieliä monipuolisesti.

Opetuksessa hyödynnetään oppilaiden ja heidän huoltajiensa ja yhteisönsä tietämystä oman kieli- ja kulttuurialueensa luonnosta, elämäntavoista, historiasta, kielistä ja kulttuureista. Kulttuurista monilukutaitoa voidaan vahvistaa mediakasvatuksella. Oppilaita ohjataan tuntemaan, ymmärtämään ja kunnioittamaan jokaisen kansalaisen perustuslain mukaista oikeutta omaan kieleen ja kulttuuriin.

Oppilas opiskelee suomi (ruotsi) toisena kielenä -oppimäärän mukaan, jos oppilaan suomen (ruotsin) kielen peruskielitaidot eivät riitä suomen (ruotsin) kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opiskeluun.

Oppilaille, joiden äidinkieli on muu kuin koulun toimintakieli, pyritään järjestämään äidinkielen opetusta, jos koulussa on vähintään viisi kyseistä kieltä puhuvaa oppilasta lukukauden alussa tai kurssin alkaessa.


Viimeksi muokattu: 28.7.2016