5.3 Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö

Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö–suunnitelma

Kun oppilas toistuvasti huomautuksista huolimatta:

  1. häiritsee opetusta
  2. muilla tavoin rikkoo koulun järjestystä
  3. lunttaa
  4. kohtelee oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti ja/tai loukkaa heidän ihmisarvoaan

 luokanopettaja kutsuu kasvatuskeskusteluun.

Kasvatuskeskustelu

Kasvatuskeskustelussa tarkennetaan yhdessä oppilaan kanssa, mikä teko tai laiminlyönti on johtanut tapaamiseen. Tarvittaessa selvitellään laajemmin käyttäytymisen syitä ja seurauksia sekä niitä toimia, joilla voidaan parantaa oppilaan käyttäytymistä koulussa ja hänen hyvinvointiaan.

Kasvatuskeskustelu voidaan pitää luokanopettajan ja/tai rehtorin kanssa. Huoltajalle tarjotaan mahdollisuus osallistua keskusteluun tai osaan siitä. Luokanopettaja tekee keskustelusta muistiinpanot.

Jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja väliaikainen koulusta erottaminen

Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi tai hänelle voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan, oppilas voidaan erottaa enintään kolmeksi kuukaudeksi. Kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen ovat kurinpitorangaistuksia.                

Perusopetuslaki (1998/628) 36 § (2003/477)            

Opetuksen järjestäjän tulee järjestää opetus, joka estää määräajaksi erotetun oppilaan jäämisen jälkeen vuosiluokkansa ja opetusryhmänsä edistymisestä. Erotetulle oppilaalle laaditaan opetussuunnitelmaan perustuva henkilökohtainen suunnitelma, jonka mukaan opetus toteutetaan ja oppimista seurataan.                                                                                                                                              

Perusopetuslaki (1998/628) 36 a § (2003/477)            

Inkoon kunnan hallintosäännön mukaan päätöksen väliaikaisesta erottamisesta suomenkielisestä koulusta tekee sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto.

Kurinpidollisten ja pedagogisten toimien seuranta

Opetuksen järjestäjän tulee seurata lain ja asetusten mukaisten toimien käyttöä.

Jokaisen lukuvuoden alussa

  • Rehtori tiedottaa opettajia suunnitelman soveltamisesta.

  • Huoltajia ja oppilaita tiedotetaan sekä järjestyssäännöistä että Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö –suunnitelmasta.

Kasvatuskeskustelusta ja kurinpidollisten keinojen käytöstä tehdään muistiinpanot. Vastuunjako ja menetelmät käyvät ilmi koulun lukuvuosisuunnitelmasta.

Viimeksi muokattu: 27.7.2016