5.4 Tehostettu tuki

Lapselle, joka tarvitsee säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen
arvioon perustuen annettava tehostettua tukea hänelle laaditun oppimissuunnitelman
mukaisesti. Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä, niin kauan kuin
lapsi sitä tarvitsee. Lapsen tehostettu tuki suunnitellaan kokonaisuutena. Se on luonteeltaan
vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. Lapsi tarvitsee yleensä myös useampia tukimuotoja. Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää kaikkia esiopetuksen tukimuotoja lukuun
ottamatta erityisen tuen päätöksen perusteella annettavaa erityisopetusta.

Tuki järjestetään opettajien ja muun henkilöstön yhteistyönä. Opettaja antaa palautetta lapselle
ja huoltajalle lapsen edistymisestä sekä kuuntelee ja ottaa huomioon heidän näkemyksensä
asiasta. Opettaja seuraa lapsen oppimista ja hyvinvointia säännöllisesti yhteistyössä
huoltajan kanssa tehostetun tuen aikana. Mikäli arvioinnin perusteella todetaan tuen tarpeen
muuttuneen tai annettu tuki ei hyödytä lasta, päivitetään oppimissuunnitelma vastaamaan
uutta tilannetta.

Tehostettua tukea annetaan pääsääntöisesti esiopetuksen loppuun saakka. Koska tuen vaikutuksia
ei voida yleensä todeta lyhyessä ajassa, erityisen tuen päätöksen tekeminen esiopetuksen
aikana tehostettua tukea saavalle lapselle on harvoin tarpeen.

Tehostetun tuen järjestäminen


Yleisen tuen tukimuotoja voidaan käyttää myös tehostetussa tuessa.

Tuen tehoa voidaan vahvistaa esimerkiksi
- vaihtelemalla opetusmenetelmiä
- seuraamalla tehostetusti onnistumista
- lisäämällä osa-aikaista erityisopetusta
- tiivistämällä yhteistyötä huoltajien kanssa
- vahvistamalla oppilashuollon osuutta oppilaan hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi

Pedagoginen arvio

Esikoulunopettaja laatii pedagogisen arvion yhteistyössä lapsen ja hänen huoltajiensa kanssa. Erityislastentarhanopettajan kanssa neuvotellaan. Myös muita asiantuntijoita kuullaan tarvittaessa. Jos lapsella on varhaiskasvatussuunnitelma, kuntoutussuunnitelma tai muu lapsen esiopetuksen toteuttamista tukeva suunnitelma, sitä hyödynnetään huoltajan luvalla. Kirjallisessa pedagogisessa arviossa kuvataan

- lapsen kasvun ja oppimisen kokonaistilanne esiopetuksen henkilöstön, huoltajan ja lapsen näkökulmista
- lapsen saama yleinen tuki ja arvio eri tukimuotojen vaikutuksista
- lapsen kiinnostuksen kohteet, kasvuun ja oppimiseen liittyvät vahvuudet, oppimisvalmiudet
- ja erityistarpeet
- arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, ohjauksellisilla, oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä lasta voidaan tukea
- arvio tehostetun tuen tarpeesta

Toimintatavat oppilaan tehostetun tuen aloittamisessa, toteuttamisessa ja päättämisessä


Koulukohtainen oppilashuoltotyöryhmä keskustelee tehostetun tuen aloittamisesta ja lopettamisesta pedagogisen arvion perusteella.

Käsittelyyn ei tarvita huoltajan suostumusta. Asian käsittely dokumentoidaan esiopetuksen järjestäjän päättämällä tavalla esimerkiksi kirjalliseen pedagogiseen arvioon.

Oppimissuunnitelman laatimisen, arvioinnin ja seurannan käytänteet
- Esikouluopettaja laatii oppimissuunnitelman kahden kuukauden kuluessa tehostetun tuen päätöksestä.
- Esikouluopettaja vastaa oppimissuunnitelman tekemisestä yhteistyössä lapsen ja huoltajan kanssa. Erityislastentarhanopettajaa konsultoidaan.
- Oppimissuunnitelman laatimiseen voivat osallistua myös muut asiantuntijat.
- Tehostetun tuen aikana suunnitelmaa seurataan säännöllisesti. Tuen toimivuutta arvioidaan ja suunnitelmaa tarkennetaan tarvittaessa.

Tehostettua tukea varten laadittavan oppimissuunnitelman tulee sisältää seuraavat tiedot sen mukaan kuin lapsen esiopetuksen ja tuen järjestäminen edellyttää:

Lapsen hyvinvointiin, kasvuun ja oppimisen liittyvät tavoitteet
• lapsen näkemys tavoitteistaan ja kiinnostuksen kohteistaan
• lapsen kasvuun ja oppimiseen liittyvät vahvuudet, oppimisvalmiudet ja erityistarpeet
• lapsen oppimiseen, työskentely- ja vuorovaikutustaitoihin liittyvät tavoitteet

Pedagogiset ratkaisut
• oppimisympäristöihin liittyvät ratkaisut
• lapsen tukeen liittyvät ratkaisut, kuten joustavat ryhmittelyt, samanaikaisopetus,
opetusmenetelmät, työskentelytavat ja kommunikointitavat
• lapselle tarjottava osa-aikainen erityisopetus
• lapsen ohjaukseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet

Tuen edellyttämä yhteistyö ja palvelut
• oppilashuollon ja muiden asiantuntijoiden antama tuki ja eri toimijoiden vastuunjako
• esiopetukseen osallistumisen edellyttämät perusopetuslain mukaiset tulkitsemis- ja
avustajapalvelut, muut opetuspalvelut, erityiset apuvälineet sekä eri toimijoiden
vastuunjako
• yhteistyön toteuttaminen lapsen ja huoltajan kanssa, huoltajan tarjoama tuki
• lapsen mahdollinen osallistuminen muuhun varhaiskasvatukseen ja kuvaus yhteistyöstä
toiminnan järjestäjän kanssa

Tuen seuranta ja arviointi
• oppimissuunnitelman tavoitteiden toteutumisen seuranta, toimenpiteiden vaikuttavuuden
arviointi sekä arviointiajankohdat
• oppimissuunnitelman tarkistaminen ja sen ajankohta
• suunnitelman laatimiseen osallistuneet henkilöt

Oppimissuunnitelmassa ei kuvata lapsen henkilökohtaisia ominaisuuksia.

Viimeksi muokattu: 7.9.2016