Kuntalaisen ABC

Tässä osiossa löydät tietoa

  • Kuntalaisen oikeuksista ja velvollisuuksista
  • Kuntalaisen rooleista ja vaikutusmahdollisuuksista

Kuntalaisen oikeudet ja velvollisuudet

Jokainen Suomessa pysyvästi asuva henkilö on jonkin kunnan jäsen. Kunnan jäsenyys määräytyy pysyvän asuinpaikan mukaan eli kunnan jäseniä ovat kunnan asukkaat. Kunnan jäsen voi olla myös henkilö, joka omistaa kiinteää omaisuutta, kuten vaikkapa kesämökin, kyseisessä kunnassa.

Ainoastaan kunnan asukkailla - kunnan perusjäsenillä - on oikeus äänestää tai asettua ehdolle kuntavaaleissa. Sen sijaan kaikki kunnan jäsenet joutuvat maksamaan kunnallisveroa.

Vain kunnan perusjäsenellä eli asukkaalla on

  • oikeus äänestää kotikunnan kuntavaaleissa (koskee 18 vuotta täyttäneitä kunnan asukkaita)
  • oikeus asettua ehdolle kuntavaaleissa tai toimia muissa luottamustoimissa kunnassa.

Kaikilla kunnan  jäsenillä on

  • oikeus käyttää kunnan palveluita
  • oikeus tehdä kuntalaisaloitteita
  • oikeus valittaa päätöksistä
  • oikeus saada tietoa kunnan hallinnosta
  • oikeus osallistua palveluiden kehittämiseen.

Kuntalaisen velvollisuudet

Merkittävin kuntalaisen velvollisuuksista on verojen maksaminen. Veronmaksuvelvollisuus koskee sekä kunnan asukkaita että kunnan muita jäseniä. Kunnan asukkaat ovat velvollisia vastaanottamaan heille osoitetun luottamustoimen. Käytännössä luottamustoimiin, kuten kunnanvaltuutetuiksi löytyy aina vapaaehtoisia.

Nuorten vaikuttamismahdollisuudet 

Nuorisolaki velvoittaa kuntia edistämään nuorten osallistumista kunnalliseen päätöksentekoon nuoria koskettavissa asioissa. Monissa kunnissa toimii nuorista koostuvia vaikuttajaryhmiä, jotka pyrkivät vaikuttamaan nuorten elinolojen ja esimerkiksi harrastusmahdollisuuksien kehittämiseen.

Suomen Nuorisovaltuustojen liitto järjestää aktiivisille nuorille koulutusta ja neuvontaa vaikuttamisesta.

Nuorilla on myös mahdollisuus tehdä kunnallisaloite kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekemistä ei ole sidottu 18-vuoden ikään. 


Viimeksi muokattu: 23.4.2015